DL History
Triết lý kinh doanh
  • History Cùng Viết lên lịch sử
  • Cái gì của chúng tôi thì cái đó là của thành viên và cái gì của thành viên thì cái đó là của chúng tôi
  • Nêu cao việc làm mang giá trị, gạt bỏ quyền lợi cá nhân
  • Về với History là đang về nhà
  • Không gì là không thể
  • Đoàn kết chắc chắn thành công
s